Siklóernyős és sárkányrepülő távrepülő sport, verseny-, igazolási- és átigazolási szabályzat

I. A sportszabályzat célja A   hazai   környezetben   rendezett   siklóernyős   távrepülő   versenyek,   valamint   a   külföldi versenyeken szereplő magyar siklóernyős versenyzők sportteljesítményeinek előmozdítása, és hazai  értékelésének  egységesítése  annak  érdekében, hogy  ösztönözzük  a  magyar  siklóernyős versenyzőket az egyre jobb távrepülő teljesítmények elérésére.A siklóernyős távrepülés sportágában regisztrált pilóták igazolási  és átigazolási szabályainak meghatározása.

II. Hivatkozások és hatáskör Ez  a  siklóernyős  sport  és  versenyszabályzat  a  Magyar  Repülőszövetség  által  kiadott  és  az illetékes    szakága    által    regisztrált    versenyzési    engedélyével    (FAI    Sporting    Licence továbbikban  licence)  rendelkező  siklóernyős  sportolókra  vonatkozik.  Érvényes  magyar  vagy nemzeti  rekordot  csak  olyan  sportoló  repülhet,  illetve  az  FAI  által  elismert  versenyen  csak olyan siklóernyős sportoló indulhat, aki az adott évre érvényes magyar licenccel rendelkezik. E  szabályzatban  külön  nem  érintett  kérdésekben  az  FAI  CIVL  Sportkódex  7.  szekció  "O-3"  osztályra  vonatkozó  érvényben  lévő  előírásai  az  irányadók.  (Letölthető  és/vagy  olvasható  a FAI web oldalán: http://www.fai.org/hang_gliding/documents)

III. Az igazolás és a licenc kiadásának követelményei

1. Az   Magyar   Repülő   Szövetség   (MRSZ)   Siklórepülő   Szakbizottsága   (továbbiakban Szakbizottság)  versenyengedélyre  jogosult  sportolóként  azt  a  versenyzőt  tartja  nyilván,  akit valamely  MRSZ  tagszervezet  siklórepülő  szakosztálya  versenyzőként  regisztrál,  és  aki  után tagszervezete az MRSZ tagdíjat befizette.

2.   Licence   annak   a   siklóernyős   sportolónak   adható,   aki   magyar   állampolgársággal rendelkezik, vagy életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

3.  Az  a  siklóernyős  versenyző,  aki  az  év  során  egyesületet  kíván  változtatni,  az  átigazolás tényét  mind  az  elbocsátó,  mind  a  fogadó  klub  igazolásával  teheti  meg.  Ez  esetben  a  régi licencét köteles leadni és új licence kerül kiállításra.

4.  Kettős,  többes  klubtagság  esetén  a  pilóta,  annak  a  klubnak  a  nevében  vehet  részt siklórepülő    versenyen,    amely    siklórepülő    versenyzőként    az    MRSZ    nyilvántartásba regisztrálta.
 
IV. A versenyek követelményei, névhasználat

1. Névhasználat

1.1   A   Magyarországon   rendezett   versenyek   esetén   a   Magyar   Nemzeti   Bajnokság   név használati joga azt a versenyrendező szervezetet, vagy magánszemélyt illeti meg, aki/amely a Szakbizottságtól  erre  írásban  engedélyt  kapott  a  tervezett  verseny  időpont  előtt  legalább harminc nappal.

1.2. Külföldön rendezett versenyek esetén a Szakbizottságnak jogában áll a versenyt Magyar Nemzeti   Bajnokságként,   vagy   annak   egyik   fordulójaként   az   éves   versenynaptárban megjelentetni és közzétenni legalább harminc nappal a tervezett időpont előtt.

1.3.  Egy  verseny  évad  során  nem  adható  ki  egynél  többször  a  Magyar  Nemzeti  Bajnokság névhasználati jog, de a Magyar Nemzeti Bajnokság lehet több fordulós is. A Magyar Nemzeti Bajnokság   megnevezés   csak   FAI   2-es   kategóriájú   versenynek   ítélhető   oda.   Ezeket   a versenyeket   az   érintett   szakág/módozat   Magyar   Bajnokságának   első   fordulójához   való névhasználati jog kiadásakor a Szakbizottság közzé teszi.

2. A hivatalos versenyekkel szemben támasztott követelmények

2.1 Versenykiírások elkészítése A  verseny  rendezője  köteles  a  versenykiírást  legalább  30  nappal  a  verseny  kezdete  előtt közzétenni. A "Versenykiírás" tartalma: - A verseny rendezőjének megnevezése (klub, szervezet, személy) - A verseny helye (szállás, starthely, indulás módja) - A verseny időpontja - A versenyre nevezés feltételei (határidő, nevezési díj, szolgáltatások, regisztrációs feltételek) - A verseny értékelés módja (pontszámítás)- A versenyzők díjazása

2.2 A versenyek Helyi Szabályzata. A  verseny  lebonyolításához  Helyi  Szabályzatban  kell  lefektetni  a  verseny  szabályait  a  helyi sajátosságoknak megfelelően.  Az  első  versenystartot  követően  a  Helyi  Szabályzat  nem módosítható. A „Helyi Szabályzat” tartalma: - Versenyvezetés, szolgálatok (versenyigazgató, repülésvezető, zsűri)  - A versenynapok időbeosztása

- A versenyszabályok - A várható feladatok meghatározása - Az eredmények igazolása és dokumentálása - Az értékelés módja - Panaszok és óvások szabályozása - Díjazás módjának kiírása- Versenyen kívül repülés szabályozása A versenyen az első versenyfeladat előtt 3 tagú zsűrit kell választani, mely  a beadott óvások esetén  döntést  hoz.  Minden  versenyszámot  követően  el  kell  végezni  az  értékelést,  majd  a napi,-  és  összesített  eredményt  a  következő  versenyszámig  (esetleges  óvásra  is  időt  hagyva) közzé  kell  tenni.  Óvást  benyújtani  a  következő  feladat  megkezdéséig  lehet,  az  utolsó  feladat esetében  pedig  a  helyi  szabályzatban  megadott  óvási  határidőig.  A  verseny  utolsó  napján  a rendező  köteles  kihirdetni  a  verseny  eredményét.  Ezután  a versenyeredményekkel  szemben nem,  csak  a  versennyel  szemben  lehet  a  zsűrihez  írásban  eljuttatott  óvással  élni,  a  verseny eredményének    közzétételétől    számított    7    napon    belül.    A    zsűri    döntése    ellen    a Szakbizottsághoz   lehet   fellebbezni   7   napon   belül.   A   beérkezett   fellebbezés   ügyében Szakbizottság 14 napon belül döntést hoz.

2.3 Versenyjegyzőkönyvek megküldése A  verseny  rendezője  köteles  a  versenyről  készült  jegyzőkönyvet,  a  napi  eredménylistákat, tracklogokat és az esetleges zsűri döntések jegyzőkönyveit a verseny eredményhirdetése után a Szakbizottságnak 7 napon belül megküldeni. Ennek hiányában a verseny hivatalos státusát a Szakbizottság visszavonhatja. A külföldi versenyek esetén elfogadható a webes összefoglaló, vagy  az  FAI-nak  küldött  hivatalos  jelentés.  A  Szakbizottság  a  beérkezett  jegyzőkönyvek alapján,  14  napon  belül  dönt  a  verseny  érvényesítéséről.  Amennyiben  a  Szakbizottság  a  14 napos  határidőn  belül  nem  hoz  döntést  a  verseny  érvényességének  ügyében  és  fellebbezés nem érkezett a versenyeredményekkel szemben, a versenyt érvényesnek kell tekinteni. Vitás  esetben  a  zsűri  az  óvási  határidő  letelte  után  is  csatoltathat  egyes  dokumentumokat a döntés mellékleteként a Szakbizottságnak átadott anyaghoz.

V. Éves rangsor

1. A rangsor számítása Az  éves  rangsort  a  tárgyévet  megelőző  év  november  1-ig  kiszámolt  WPRS  (World  Pilot Ranking System; http://www.fai.org) rangsora határozza meg.A  Szakbizottság  a  rangsort  közzéteszi,  illetve  Paragliding  World  Cup  Association  (PWCA) szervezőségnek megküldi tárgyév december 15-ig. A  rangsorral  szemben  30  napon  belül  lehet  az  MRSZ  elnökséghez  benyújtott  fellebbezéssel élni.  A  végeredmény  akkor  válik  hivatalossá,  ha  a  fellebbezési  idő  lejárt  és  fellebbezés  nem érkezett.
 
2. Minősítések

Az éves rangsor alapján:I. osztályú az éves rangsor első 10 helyezettje II. osztályú az éves rangsor 11. helyezettől a rangsor első 50%-áig III. osztályú az éves rangsor második fele. A női rangsor alapján:I. osztályú az éves rangsor első 3 helyezettje II. osztályú az éves rangsor 4. helyezettől a rangsor első 50%-áig III. osztályú az éves rangsor második fele. 3.  Válogatott keret A  szövetségi  kapitány  a  válogatott  keret  felkészítését  és  a  válogatást  a  válogatott  keret vezetőjeként  végzi.  Az  éves  rangsor  képezi  a  következő  évi  válogatások  alapját.  A  rangsor nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül válogatott keretet kell hirdetnie. A  végleges  válogatott  keretet  az  MRSZ  elnöksége  a  Szakbizottság  felterjesztése  után  hagyja jóvá. A válogatott utazó keretét a szövetségi kapitány javaslatára a Szakbizottság hagyja jóvá. FAI 1. versenyekre időben történő nevezésért a szövetségi kapitány a felelős.

4.  Az Év sportolója Az  „Év  sportolója”  címet  a  Szakbizottság  adományozza,  a  megítélése  szerint  a  tárgyévben november 1-jéig legkiemelkedőbb eredményt elérő siklórepülő sportolóknak. A szakbizottság a  díjazottak  nevét  tárgyév  december  15-ig  közzéteszi,  mely  ellen  30  napon  belül  az  MRSZ elnökségéhez  benyújtott  fellebbezéssel  lehet  élni. A  döntés  akkor  válik  hivatalossá,  ha  az fellebbezési idő lejárt és fellebbezés nem érkezett.

VI. Versenyekre nevezés

1. Hivatalos magyarországi és külföldi FAI-2 versenyek

1.1  A  versenyeken  történő  nevezésre  jogosult  minden  siklórepülő  licenccel  rendelkezősportoló, ha teljesíti a versenykiírásban foglalt feltételeket.

1.2. A hivatalos versenyeken nem vehet részt az, aki a részvételtől való eltiltás alatt áll.

2. FAI-1 versenyek

2.1 A versenyeken történő részvételre csak az MRSZ elnökségének jóváhagyásával az MRSZ által hivatalosan nevezett licenccel rendelkező sportolók jogosultak.
 
VII. Rekordok hitelesítése

1. Rekord

1.1 Rekordok két gyűjtőkategóriában hitelesíthetőek: Nemzeti rekordok: a magyar licenccel rendelkező személy által bárhol a világon megrepült Magyar  rekordok:  a  magyar  licenccel  rendelkező  személy  által,  Magyarország  közigazgatási határain belülről kiindulva megrepült feladatok.

1.2 Kategóriák- Általános: Minden szóló siklóernyővel elért rekord

- Tandem: Minden tandem siklóernyővel elért rekord

- Női: Minden szóló női pilóta által elért rekord

1.3. Rekord típusok

1.3.1. Szabadtávok:A  fordulópont(ok)  a  repülés  után  is  meghatározhatóak.  Előzetes  feladatkiírás  szabadtáv rekordoknál nem szükséges. a)

Szabad   táv:   a   feladat   startpontjától   a   repülés   legtávolabbi   pontjáig   mért   távolság fordulópont nélkülb)

Szabad hurok: zárt feladaton mért oda-vissza repülés maximum egy fordulóponttalc)

Szabad táv maximum 3 fordulóponttal: a feladat startpontjától mért legnagyobb távolság maximum  3  fordulóponttal  számolva  a  feladat  befejezéséig.  A  fordulópontok  minimum 10 km-es távolságban kell egymástól legyenek, és csak egyszer vehetők igénybed)

Szabad háromszög: szabadon repült zárt feladaton számított legnagyobb  FAI háromszög (a háromszög szárainak egyike sem kisebb a kerület 28 százalékánál)

1.3.2. Előre kiírt feladatok:

Egy feladat egyenes vonalakból áll a start ponttól a befejezés helyéig, amennyiben vannak, a fordulópontokon keresztül.A  feladatkiírást  a  pilóta  teszi  meg  előzetesen  írásban  a  feladat  megkezdése előtt  a  1.3.5 pontban  meghatározottak  szerint.  Feladatkiírást  nem  szükséges  elküldeni  a  meghatározott címre, ha ez egy FAI versenyen kiírt feladat volt.a)

Céltáv: kiírt start ponttól kiírt célig b)

Céltáv 3 fordulóponttal: kiírt start ponttól kiírt célig az előzetesen megnevezett maximum 3 fordulóponttalc)

Hurok: zárt feladaton repült oda-vissza táv, kiírt maximum 1 fordulóponttal d)

FAI háromszög: zárt feladaton 3 fordulóponttal repült feladat. A távolság a fordulópontok közti  háromszög  szárainak  összegéből  adódik.A  háromszög  szárainak  egyike  sem  lehet
 
7 céltávnál a célpontot és max. 3 töréspontot hurokhoz a kinduló/záró és egy fordulópont megadása szükséges háromszöghöz a három sarokpont az érintés sorrendjében- A fordulópontok 400m sugarú cilinderrel írhatók ki.Az  FAI  rekord  értékelésnél  az  előre  kiírt  feladat  hosszából  le  kell  vonni  a  a  cilinderek távolságát, ezért ezt a feladat kiírása során figyelembe kel venni!pl.:   egy   100Km-es   céltáv   rekord   kiírásához   minimum 100,4   Km-es   céltávot   kell koordinátákkal kiírni. (100Km + 1*400m (nincs startcilinder))egy  100Km-es  hurok  rekord  kiírásához  minimum  101,6 Km-es  céltávot  kell  koordinátákkal kiírni. (100Km + 4*400m)egy  100Km-  es  FAI  háromszög  rekord  kiírásához  minimum  102,4Km-es  háromszöget  kell koordinátákkal kiírni. (100Km + 6*400m)

1.3.5.3.  A  feladatkiírás  kötelező  a  céltáv,  céltáv  3  törésponttal,  hurok,  háromszög és sebesség rekordokhoz.

2. Rekordok hitelesítése

2.1   Rekord   hitelesíthető,   ha   a   kiírása   a   feladat   megkezdése   előtt   a   Szakbizottsághoz megérkezett és a repülést az érvényes sportszabályzat alapján kiértékelte és elfogadta.Rekord hitelesíthető akkor is, ha az az FAI Section7D alapján igazolt, vagy ha FAI versenyen megrepült  és  a  rendező  által  értékelt  és  elfogadott  repülés  tartalmazza, mely  ebben  a sportszabályzatban meghatározott követelményeknek megfelel.

2.2 A   nemzeti   és   magyar   rekordok   igazolásánál   hivatalos   megfigyelő   jelenléte   és közreműködése nem szükséges.

2.3 A   távolsági   és   sebesség   feladatok   GPS   -el   vagy   GNSS-loggerrel   igazolhatóak,   a magasságnyerés  GPS-szel  vagy  barográffal  igazolható.    G-rekorddal  ellátott    GPS  trancklog szükséges.  A  magyar  és  nemzeti  rekordok  igazolásához  a  GPS  vagy  a  barográf  hitelesítése nem szükséges.

2.4  A  rekordok  értékelésénél  a  feladat  száraiból  a  fordulópontokhoz  tartozó  400  m-es cilindereket a távolságból le kell vonni.

2.5 Rekordigazoláshoz a pontok csak 400 m sugarú cilinderrel írhatóak ki.

2.6  A  fordulópont  akkor  teljesített,  ha  a  cilinder  tartalmaz  trackpontot  vagy  a  tracklog  két egymást követő trackpontja közötti szakasz érinti vagy metszi a cilindert. 

2.7 Sebességi  feladatoknál  a  tracklognak  a  start  és  célvonal  vagy  a  start  és  cél  cilinder palástjának  mindkét  oldalán  30  másodpercen  belül  kell  trackpontot  tartalmaznia.  A  start  és célidő ezekből a pontokból interpolálható konstans sebességet feltételezve a pontok között.

2.8 A tracklog folyamatosságának a FAI szabályoknak kell megfelelnie. Maximum 10 perces megszakítás elfogadott. A tracklogban maximum 30 másodperces időközönként kell tegyen a GPS műszer egy pontot

2.9   125   km-es   vagy   kisebb   feladatnál   a   feladat   hosszának   maximum   2%-a   lehet   a magasságvesztés.  Céltáv  és  zárt  feladat  esetén,  amennyiben  a  start  típusa  csörlés  vagy vontatás,  a  feladat  startpontját  a  leoldás  után  minden  esetben  érinteni  kell.  Szabadtáv  rekord kiértékelésekor a rekord szempontjából csak a leoldás utáni repülés érvényes. 

2.10   A   repülést   a   vonatkozó   országos   és   nemzetközi   jogszabály   összhangban   kell végrehajtani.  Kizárólag  a  pilóta  a  felelős  azért,  hogy  ezeknek  megfeleljen.  Ha  a  pilótát figyelmezteti vagy megbünteti a hatóság, a Szakbizottság jogosult érvényteleníteni a kérdéses repülést. A pilóta  a felelős érte, hogy megfelelő  engedély hiányában  a korlátozott légtereken kívül repüljön.A  nyilvános  adatokon  bármilyen  hatóság  vagy  szervezet  utólagos  ellenőrzést  végezhet,  és ezen   ellenőrzés   során   észlelt   jogsértés   alapján   hatáskörében   eljárást   indíthat   a   táv Szakbizottság általi értékelésétől függetlenül.A Szakbizottság külön ellenőrzi a BP TMA alatt végrehajtott repüléseket a terület fokozottan kiemelt jelentősége miatt, és az F légtér felső magasságának betartását. A légterek ellenőrzésénél, tekintettel a GPS magasság pontatlanságára és a kézi GPS-el támogatott VFR navigáció nehézségeire, a Szakbizottság 100m magassági és 100m horizontális pozíció tűrést alkalmaz, azokat a tracklogokat amik ennél jobban érintenek a siklórepülés elől elzárt légteret érvénytelennek minősíti. BP TMA alatt a tracklognak a pilóta által megadott starthely 400m-es sugarú cilinderében meg kell kezdődnie és kötelező a tracklognak magasságadatot tartalmaznia. Ezek hiányában a repülés rekordként nem értékelhető.A tracklogok ellenőrzésénél az egyértelműen hibás, azaz a vizsgált szakasz átlagához képest egyedileg kiugróan magas, életszerűtlenül nagy variót, sebességet, kurzusváltást rögzítőtrackpontokat, figyelmen kívül hagyjuk.

2.11  Amennyiben   a  leadott  elsődleges   GPS  tracklog  valamilyen  okból  érvénytelennekminősül, a benyújtó jogosult az elutasító értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül pót GPS  műszerével  rögzített  tracklog  benyújtására,  melyet  Szakbizottság  a  fenti  szabályok értelmében  megvizsgálni  köteles.  A  GPS  műszerek  pontatlanságából  adódóan  a  vertikális/ horizontális tolerancia 100 m.

2.12.  Egy  rekord  megdöntéséhez  távolsági  feladatnál  1km-el,  sebességi  feladatnál  1%-kal, magasságinál 3%-kal de minimum 100m-el kell a fennálló rekordot túlteljesíteni.

2.13  Ha  a  felszállás  csörlő  segítségével  történik,  a  felszállási  hely  feletti leoldási  magasság maximum 1000 m lehet.

3. Rekord igények benyújtása és elbírálása

3.1 Rekordokat a Szakbizottság hitelesíti.

3.2 A rekord igénylést a Szakbizottságnak kell benyújtani, a rekord megrepülésétől számított 15  napon  belül.  Kontinentális  vagy  világrekord  esetében  a  benyújtási  határidő  3  nap.  Az igényt   benyújthatja   a   pilóta   vagy   klubja,   vagy   az   a   versenyadminisztrátor,   akinek keretrendszerében a repülés igazolásra került.

3.3 A  rekordigénynek  tartalmaznia  kell  a  dátumot,  rekord  típusát,  a  fel-  és  leszállás  helyét, startolás  módját  (hegyi,  csörlős)  a  pilóta  és  a  szárny  azonosító  adatait  (típus  és  azonosító),  a feladatkiírás igazolását,  és a hitelesítő G-rekordot tartalmazó tracklogot, a hitelesítő program megnevezésével  (pl.  MaxPunkte)  ha  az  szükséges  a  rekord  típushoz.  Az  FAI  versenyek esetében a hitelesítéshez elegendő a feladat kiírást tartalmazó hivatalos eredmények másolata.

3.4 A rekordokra benyújtott igényeket a lehetséges legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül  a  Szakbizottság  elbírálja,  és  a  benyújtott  trackloggal  együtt  közzéteszi  az  elbírálás eredményét.   Amennyiben  a  Szakbizottság  30  napos  határidőt  túllépi,  a  rekordot  benyújtó jogosult az MRSZ elnökségéhez fellebbezéssel élni.VII. Teljesítmény jelvények 1. A jelvények típusa és kiadásuk feltételei Bármilyen  fajta  zárt  vagy  nyílt  feladat  használható  a  távolság  típusú  bronz  ezüst  vagy  arany jelvényekhez.  A  gyémánt  jelvény  nyitott  feladatához  sima  szabadtáv  vagy  szabadtáv  3 fordulóponttal   használható,   a   zárt   feladatához   hurok,   bármilyen   formájú   háromszög alkalmazható.   A   jelvények   teljesítéséhez   nem   szükséges   a   feladatokat   kiírni,   azok teljesíthetőek MKK (OLC, XContest) szabályok szerint.

1.1 Siklóernyős teljesítmény jelvények:

Bronz jelvény - FAI class 3 – 30 km vagy 1,5 óra vagy 500 m magasságnyerés

Ezüst jelvény - FAI class 3 – 75 km és 3 óra és 1000 m magasságnyerés

Arany jelvény - FAI class 3 – 125 km és 5 óra és 2000 m magasságnyerés

Gyémánt jelvény Nyílt feladat (Open Course) - FAI class 3 – 200 km

Gyémánt jelvény Magasságnyerés - FAI class 3 – 3000 m magasságnyerés

Gyémánt jelvény Zárt feladat (Closed Course)- FAI class 3 – 200 km

10 1.2 Sárkányrepülő teljesítmény jelvények:

Bronz jelvény - FAI class 3 – 30 km vagy 1,5 óra vagy 500 m magasságnyerés

Ezüst jelvény - FAI class 3 – 100 km és 3 óra és 1000 m magasságnyerés

Arany jelvény - FAI class 3 – 150 km és 5 óra és 2000 m magasságnyerés

Gyémánt jelvény Nyílt feladat (Open Course) - FAI class 3 – 300 km

Gyémánt jelvény Magasságnyerés - FAI class 3 – 3000 m magasságnyerés

Gyémánt jelvény Zárt feladat (Closed Course)- FAI class 3 – 300 km

2. Teljesítmények hitelesítése 

2.1  A  repüléseket  a  rekordokkal  megegyezően  lehet  igazolni  (Section7D,  FAI  verseny, MKK),  az  elfogadás  feltételei  megegyeznek  a  rekordok  hitelesítésénél  alkalmazottakkal. Bronz   fokozatú   teljesítmények   igazolására   elég   magasság   adatot   nem   tartalmazó   GPS tracklog is.

3. Teljesítmény jelvény igények benyújtása és elbírálása

3.1 A teljesítmény jelvényeket az igénylések alapján az MRSZ adja ki. Az Arany és Gyémánt fokozatú jelvényeket az MRSZ nyilvántartja, a pilóta nevét és a teljesítés dátumát rögzíti. Egy jelvény csak egyszer adható ki egy pilótának.

3.2 A teljesítményjelvény igényt a Szakbizottsághoz kell benyújtani. Az igényt benyújthatja a pilóta vagy klubja. Igényléshez licence nem szükséges.

3.3 A  jelvényekre  benyújtott  igényeket  az  MRSZ  a  benyújtást  követő  év  február  1-ig  bírálja el, gyémánt jelvény igénylése esetén 30 napon belül elbírálja és a FAI felé továbbítja.

VIII. Hivatalos közzététel és bejelentések

1. A Szakbizottság hivatalos közleményeit, pályázatait, tájékoztatását a http://szakbizottsag.huoldalon  teszi  közzé.  Hivatalosan  közzétett  dokumentumnak  az  itt  megjelentek,  a  közzététel időpontjának a megjelenés időpontja számít.

2.    Az    MRSZ    Siklórepülő    Szakbizottsághoz    hivatalos    beadványt,    kérvényt,    igényt, fellebbezést, feladatkiírást elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre kell eljuttatni.

3.  Az  MRSZ  elnökségéhez  hivatalos  beadványt,  kérvényt,  igényt,  fellebbezést  elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell eljuttatni.

Tandemrepülés kupon

Ne a tárgyakat, hanem az élményeket gyűjtsd! Siklóernyős Tandemkupon ajándék videófelvétellel.

részletek itt...